H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

Εκδηλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Σώματος, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2-10-2023 και ώρα 15:30, με τηλεδιάσκεψη, με link που θα αποσταλεί, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91/τ.A΄/2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω εξαιρετικά επείγοντα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία σε υπηρεσίες και φορείς του Δήμου:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση και συζήτηση επί της εγκριθείσας από το ΚΑΣ προμελέτης για την ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους.

1.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023 Δήμου Πειραιά (9η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

2.         Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023 (7η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

3.     Αποδοχή της παραχώρησης από το ΣΕΦ γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 για εννέα (9) έτη.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

4.         Τροποποίηση της αριθ. 88/01-02-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Δράσης Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, κατόπιν της εφαρμογής του υπ’ αριθμ. 85 Προεδρικού Διατάγματος – Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) και της νεότερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

5.         Έγκριση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) επιστημονικούς  συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου HARMONIA στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020  κατόπιν της αποχώρησης δύο συνεργατών. 
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου


6.         Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή της αριθμ. 1623/2014 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκειμένου να καταταχθεί σε αυτή η ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

7.         Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 372/28-6-2023 (ΑΔΑ:68Ρ4ΩΞΥ-ΘΩΑ) απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου, ως προς τη σύνταξη του αποφασιστικού αυτής, η οποία αφορά στην επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης των υλικών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, που αφορούν στη σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος Πειραιά με την ανάδοχο εταιρεία ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

8.         Έγκριση ή μη της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης κατά 50%, της σύμβασης με ΑΔΑΜ 21SYMV009744458 που αφορά στην προμήθεια πλαστικών, κυλιόμενων, ανατρεπόμενων κάδων απορριμμάτων 1.100 lt & 240 lt και επικαθήμενων κάδων απορριμμάτων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

9.     Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. 77/Α/81) και 194 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/06).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

10.       Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ος ΑΠΕ) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2η Σ.Σ.Ε) του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

11.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Εργασίες ανακαίνισης κτιριακών υποδομών ΚΕΠ Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Δήμαρχος

12.      Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά και παράταση του έργου έως 31-12-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος

13.      Έγκριση α) 1ου Α.Π.Ε. και σύναψη 1ης Σ.Σ.Ε. συμβατικής δαπάνης  62.741,37 € με Φ.Π.Α. για το έργο: Κατασκευή-Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων ανά τον Δήμο Πειραιά & β) παράτασης του έργου έως 31-12-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος

14.      Έγκριση παράτασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α 1/2021 κατά έξι μήνες έως 23/05/2024.

Εισηγητής: Δήμαρχος

15.       Έγκριση παράτασης για την παροχή υπηρεσίας: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ έως 31/12/2023.

Εισηγητής: Λεωνίδας Μανωλάκος

16.      Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά έως την 12η Νοεμβρίου 2023 (12/11/2023).

Εισηγητής: Δήμαρχος

17.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες κατεδάφισης και λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνα ιδιωτικά κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών.

Εισηγητής: Δήμαρχος

18.   Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

19.   Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

20.        Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά, για τη διεξαγωγή της παρέλασης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

21.        Παραχώρηση της πλατείας Λεγάκη (Δωδεκανήσου και Αγίου Ελευθερίου) στα Καμίνια, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων δράσεων, που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου 2023 έως και 7 Ιανουαρίου 2024 σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

22.       Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

23.       Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

24.       Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά έτους 2023.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

25.       Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) του Δήμου Πειραιά ποσού 250.000,00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

Ιερός Καθεδρικός Ναός

Αγίου Νικολάου Νίκαιας

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών

2 με 8 Οκτωβρίου 2023

-Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, από τις 8,00 με 10,30 το βράδυ Θεία Λειτουργία (βραδινή)

-Τρίτη 3 Οκτωβρίου, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, από τις 7,00 με 9,00 το πρωΐ, Θεία Λειτουργία.

-Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, του Αγίου Ιεροθέου επισκόπου Αθηνών, από τις 7,00 με 9,00 το πρωΐ, Θεία Λειτουργία.

-Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, του Αποστόλου Θωμά, (6 Οκτωβρίου), από τις 8,00 μέχρι τις 10,30 το βράδυ, θα τελεστεί για τους εργαζόμενους αδελφούς μας, η καθιερωμένη βραδινή θεία Λειτουργία.

-Σάββατο 7 Οκτωβρίου, από τις 7,00 με 9,00 το πρωΐ, Θεία Λειτουργία.

-Κυριακή 8 Οκτωβρίου, από τις 7,00 με 10,00 το πρωΐ, Θεία Λειτουργία.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει» 2023

Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. Επίσημη έναρξη του Προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ…». Αγιασμός.

Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 7.45 μ.μ. «1923-2023: 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης» σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς.

Κεντρική ομιλία: Γεώργιος Καραμπελιάς, Θέμα: «Από την Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάνης». Συντονίζει: ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Π. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

Κάθε Δευτέρα 6.00 – 9.00 μ.μ.: Δημιουργικό Εργαστήριο Εικαστικού Κοσμήματος με Πολυμερή Πηλό

Θα μάθουμε διάφορες τεχνικές, και θα υλοποιήσουμε μοναδικά χειροτεχνήματα (με μικρή χρέωση για τα υλικά). Στο τέλος κάθε συνάντησης παίρνουμε μια ολοκληρωμένη δημιουργία μας! Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Αθηνά Τοκατλίδου.

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Ενοριακό Αρχονταρίκι» «Εκ βαθέων» Ο Κώστας Ζουρδός, Εκπαιδευτικός, θα συζητήσει με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης Κωνσταντίνο.

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. Προβολή της ταινίας «Αφανείς ηρωίδες» (διάρκεια 2.00’)

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία (Θεία Μετάληψη, Όρθρος και Θεία Λειτουργία). Ιεροθέου αρεοπαγίτου, πρώτου επισκόπου Αθηνών. Θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος.

Κάθε Τετάρτη και Κυριακή 5.00 – 8.00 μ.μ. Δημιουργικό Εργαστήριο Ντεκουπάζ και Μακραμέ. Αν θες να εκφραστείς, να αφήσεις ελεύθερη την φαντασία σου και να δημιουργήσεις, τότε οι χειροτεχνίες είναι μία λύση. Το ντεκουπάζ είναι μια τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί        σε πολλές επιφάνειες. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μα-τίνα Στούμπου. Οι συμμετέχοντες συμβάλουν οικονομικά στα έξο-δα των υλικών. Πληροφορίες: 210 4125619.

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 7.00 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας Βηματάρισσας. Ομιλία με θέμα «Από την μοναξιά στην Κοινωνία». Ομιλητής π. Σπυρίδων Βασιλάκος.

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 8.30 μ.μ. Ακολουθία Ιερού Ευχελαίου

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 3.00 μ.μ. Απογευματινή Προσκυ-νηματική Εκδρομή στις Ιερές Μονές Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος και Αγίων Νηπίων στην Οινόη. Πληροφορίες: 210 4125619.

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Ενοριακό Αρχονταρί-κι» «Αναμνήσεις από τη ζωή μου στην Βόρειo Ήπειρο»

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «2000 Κύματα» Εκδήλωση – Αφιέρωμα στη νησιώτικη μουσικοχορευτική μας παράδοση από ομάδες χορού του Πολιτιστικού Ομίλου ΔΩΔΩΝΗ του Γιώργου Γκολέμη.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 10.30 π.μ. Αγιασμός ενάρξεως Κατηχητικών Σχολείων.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία (Θεία Μετάληψη, Όρθρος και Θεία Λειτουργία). Θα κηρύξει ο π. Αθανάσιος Μελισσάρης.

Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 7.00 – 10.00 & 10.30 – 11.30 π.μ.

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Ελεύθεροι διάλογοι» Μία συνάντηση ευθύνης με λόγο και ανταλλαγή ιδεών. « Άνθρωπος και Τεχνητή Νοημοσύνη. Ηθικά, υπαρξιακά, πολιτιστικά και πολιτικά θέματα »

Συμμετέχουν: π. Καλλίνικος Μαυρολέων, Ηγούμενος της Μονής Αγίου Γεωργίου Βασσών Καρπάθου, Δρ Λουδοβίκος Τουρατζίδης.

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. Προβολή της ταινίας «Ο Κύκλος» (διάρκεια 1.40’)

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 8.00 μ.μ. Σεμινάριο «Η λατρεία μας με απλά λόγια» Συνάντηση 1η: Ακολουθία του Εσπερινού. με τον π. Χρυσοβαλάντη Θεοδώρου, και τον π. Ελισσαίο Κυνούση.

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία (Θεία Μετάληψη,  Όρθρος και Θεία Λειτουργία). Θα κηρύξει ο π. Φανούριος Κατσαρός.

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 7.00 μ.μ. Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας Βηματάρισσας. Ομιλία με θέμα «Κλειστή πόρτα της ύπαρξης και ηρωική έξοδος». Ομιλητής π. Σπυρίδων Βασιλάκος.

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Στο τέλος, στην αρχή…» Το ορθόδοξο χριστιανικό Μουσικό Συγκρότημα «Ροδοπέταλα Αγάπης», υποδέχεται την καινούργια καλλιτεχνική χρονιά με τραγούδια. Συμμετέχουν: Μαρία Κάτσαρη, Θεοδώρα Κωνσταντάκη, Δημήτρης Σταυρόπουλος, Χαράλαμπος Καλαπανίδας, Φλώρα Κολιαράκη, Χρυσάνθη Πανταζίδου.

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Ενοριακό Αρχονταρίκι» «Εκ βαθέων» Ο Ηλίας Λιαμής, θα συζητήσει με τον μητροπολίτη Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο.

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ.Θεατρικό έργο: «Τικ τικ» Η Παιδική Θεατρική Ομάδα του Μουσικού – Πολιτιστικού Συλλόγου SEMITONO παρουσιάζει την κωμωδία ΤΙΚ ΤΙΚ, μια διασκευή του θεατρικού έργου “ΤΟΚ ΤΟΚ” του Laurent Baffie. Διασκευή – Διδασκαλία – Σκηνοθεσία: Χρήστος Καμακάρης.

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 9.30 μ.μ. – 0.30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία. Θα κηρύξει ο Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Δαρδανός

Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 7.00 – 10.00  & 10.30 – 11.30 π.μ.

ριακή 15 Οκτωβρίου 2023 7.30 μ.μ. «Ενοριακό Αρχονταρίκι» «29 Οκτωβρίου 1923 – 29 Οκτωβρίου 2023, εκατό χρόνια τουρκικής αναθεωρητικής δημοκρατίας» με τον Δρ. Δημήτρη Σταθακόπουλο.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2023

Από 15 έως 30 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Με-γαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Πειραιώς διοργανώνει και φέτος σειρά λατρευτικών, πν,υματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Δημήτρια 2023, από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2023.

Στα φετινά Δημήτρια θα γίνει η υποδοχή της θαυματουργής Ει-κόνας Παναγίας της Εικοσιφοινίσσης από την ομώνυμη Ιερά Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, η οποία θα παραμείνει καθ΄ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων προς αγιασμό και οικοδομή του πισ-τού λαού του Πειραιά, αλλά και του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Να σημειωθεί ότι η Ιερά Εικόνα εξέρχεται για πρώτη φορά από την Ιερά Μονή μέσα στην μακρόχρονη ιστορική πορεία της και αποτελεί για όλους τους πιστούς ένα σημαντικό και ιδιαίτερο γεγονός.

Το εορταστικό πρόγραμμα της περιόδου αυτής περιλαμβάνει καθημερινά Θείες Λειτουργίες, δύο ιερές Παρακλήσεις, ομιλίες και Αγρυπνίες. Εκλεκτοί Ιεράρχες της Εκκλησίας μας, εκλεκτοί ομιλητές και πατέρες θα κοσμήσουν και τις φετινές εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις προσμένοντας τους πιστούς από όλα τα σημεία του Πειραιά και του λεκανοπεδίου να συμμετάσχουν με προθυμία και ευλάβεια. Καθημερινά:06:30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 Ιερά Παράκληση στην Παναγία

18:00 Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στην Παναγία

και τον Άγιο Δημήτριο

19:00 Πνευματική Ομιλία

20:30 Ακολουθίες Αποδείπνου, Χαιρετισμών και Θείας Μεταλήψεως

21:30 Ιερά Αγρυπνία

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από 06:30 το πρωί έως 01:00 τη νύχτα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών

για την επιλογή κατεύθυνσης και επαγγέλματος

Έναν πολυσέλιδο ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών, με μεγάλη ωφελιμότητα στους μαθητές του Λυκείου και στους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει ο Δήμος Πειραιά.

Στον ηλεκτρονικό οδηγό οι μαθητές, μεταξύ άλλων, μπορούν να βρουν:

•       Το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

•       Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε σχολή, πρόγραμμα σπουδών, κατευθύνσεις, ευρετήριο τμημάτων κατά επιστημονικό πεδίο, κριτήρια μεταγραφής, μεταπτυχιακά, πόλεις στις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσουν, προοπτικές στην αγορά εργασίας,  σύνδεσμο για την ιστοσελίδα της κάθε σχολής.

•       Συγκριτικούς πίνακες με τις βάσεις κάθε σχολής και  τα ειδικά μαθήματα.

•       Πίνακες με τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε  μάθημα,  μοριοδότηση εισαγωγής κ.ά.

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών  είναι μια προσφορά του ειδικού, επαγγελματικού συμβούλου Γιώργου Χασιακή.

Ο Οδηγός Σπουδών στο σύνδεσμο: https://piraeus.gov.gr/wp-content/uploads/2023/09/odigos-spoudwn-dimou-peiraia-2023.pdf

Δωρεάν περίθαλψη αδέσποτων γατών        

Συνεχίζει ο Δήμος Πειραιά να προσφέρει δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες για τη φροντίδα των αδέσποτων γατών στην πόλη μας σε συνεργασία με τον κτηνίατρο κ. Μπουραντά Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στην οδό Κάνιγγος 6, στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κτηνιατρικές υπηρεσίες για 250 γάτες (στείρωση, εμβολιασμό, τοποθέτηση microcip κλπ) καθώς και απεγκλωβισμό αυτών.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια, θα περιλαμβάνει τη φροντίδα και την περίθαλψη 2000 γατών και θα εμπλουτιστεί με φιλοξενία γατών.

Οι δημότες φιλόζωοι θα καταθέτουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στο email:

protokolo@piraeus.gov.gr .

Για έκτακτα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν τα Σαββατοκύριακα, οι φιλόζωοι δημότες θα καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση στο email:

maria.karkatsoula@gmail.com και οι αρμόδιοι θα επικοινωνούν άμεσα.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δημοτικά γυμναστήρια

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Πειραιά, στα οποία μπορούν οι δημότες να αθλούνται, επιλέγοντας μια σειρά από προγράμματα για όλες τις ηλικίες.

Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023. (Ώρες: 09:00 -11:00 & 17:00-19:00).

Οι εγγραφές γίνονται στα δημοτικά γυμναστήρια. Πληροφορίες: τηλ: 210-4100631).

Τα δημοτικά γυμναστήρια με τα αντίστοιχα προγράμματα είναι τα εξής:

1, Κλειστό γυμναστήριο «Π. Σαλπέας» (Ακτή Ξαβερίου): (Πρωί: Αεροβική. Απόγευμα: Αεροβική, Ρυθμική, Παραδοσιακοί χοροί).

2. Γυμναστήριο Καλλέργη 142: (Πρωί: Αεροβική.  Απόγευμα: Αεροβική).

3. Γυμναστήριο Νέου Φαλήρου (Βεϊκού 1): (Πρωί: Αεροβική. Απόγευμα: Ρυθμική, Ενόργανη, Παραδοσιακοί χοροί).

4.Γυμναστήριο Αχαΐα Κλάους (Θήρας και Μαντινείας Καμίνια): (Πρωί: Αεροβική. Απόγευμα: Αεροβική, (Μουσικοκινητική, Μοντέρνος χορός, Ρυθμική, παιδικά).

5.Αίθουσα στο Θεμιστόκλειο στάδιο: (Απόγευμα: Μπαλέτο).

6. Αίθουσα γυμναστικής, Φραγκιαδών 109: (Πρωί: Αεροβική. Απόγευμα: Αεροβική).

Δωρεάν χρήση του δημοτικού κολυμβητηρίου

τον Οκτώβριο για όλες τις εγγεγραμμένες γυναίκες

Δωρεάν χρήση του Κολυμβητηρίου «Α. Γαρύφαλλος» στα Βοτσαλάκια, για όλες τις εγγεγραμμένες γυναίκες (18+) προσφέρει ο Ο.Π.Α.Ν. με την υποστήριξη του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ».

Οι γυναίκες δεν θα καταβάλλουν συνδρομή για όλο τον Οκτώβριο, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

.

Φιλανθρωπική Αθλητική εκδήλωση

από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων

Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και τον ΟΠΑΝ, θα διοργανώσει Φιλανθρωπική, Αθλητική Εκδήλωση: “Τρέχω και κολυμπώ με τους ΟΥΚ” για τη στήριξη των Γενναίων Παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων,

 Προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές συμμετοχής:

α. Δρομική Διαδρομή 1.500 μέτρων και 5 χιλιομέτρων με αφετηρίες τα γραφεία μας στον Πειραιά – Δημοτική Πλαζ Φρεαττύδος έως Πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά και τερματισμό τα γραφεία μας στον Πειραιά – Δημοτική Πλαζ Φρεαττύδος.

β. Θαλάσσιες Διαδρομές 1.500m και 750m στην Θαλάσσια περιοχή της Πλαζ Φρεαττύδος.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες και παιδιά για τα 1,5 και 5 χλμ. δρομικής διαδρομής και άνω των 18 ετών για τα 1.500m και 750m θαλάσσιας διαδρομής.

Η διοργάνωση πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την νόσο COVID-19, όπως αυτά θα ισχύσουν πριν την διεξαγωγή του Αγώνα.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι αθλητές θα στείλουν ένα δυνατό μήνυμα συμπαράστασης, καθώς τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για τη στήριξη των θεραπειών των Γενναίων Παιδιών με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.

.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

• Κυριακή 1 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 στο Μέγαρο της Αδελ-φότητας, στον καθιερωμένο ετήσιο Αγιασμό, για τους μαθητές.

• Τρίτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 20.30. στο Δημοτικό Θέατρο Πει-ραιά, στον «Συναυλιακό Ερωτόκριτο» του Δημήτρη Μαραμή, που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά με τη στήριξη της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ».

• Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19.00 στο Πνευ-ματικό Κέντρο του Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, στις εκδηλώσεις «Ενορία εν Δράσει» με θέμα: «Ο πολιτισμός της Κρήτης μέσα από τα γραμματόσημα».

• Σαββάτο 18 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 21.00 στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», στην ετήσια χοροεσπερίδα του σωματείου, με το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη.

Τα μαθήματα χορού και μουσικής ξεκινούν για τη νέα περίοδο την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Κυριακή και ώρα 18.00 για τους μικρούς μαθητές, 19.00 για τους αρχάριους ενήλικες μαθητές & 20.00 για τους προχωρημένους.

Τα μαθήματα κρητικών οργάνων γίνονται κάθε Κυριακή και ώρα 18.00

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

«ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ – ΚΑΡΤΕΡ»

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τιμά τη μνήμη, το έργο και το όραμα της μεγάλης δωρήτριας Ισμήνης Χρυσοχόου-Κάρτερ και διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση-συναυλία με τη συμμετοχή των διακριθέντων του Πανελλήνιου Διαγω-νισμού Βιολιού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Στη συναυλία αυτή, οι διακριθέντες της  «Υποτροφίας Ισ-μήνης Χρυσοχόου Κάρτερ» συναντώνται με την Ελληνοαυ-στριακή Ακαδημία Εγχόρδων “Strings in Motion” που έχει ιδρύσει ένας από τους επιφανέστερους μαθητές της Ισ-μήνης Κάρτερ, ο Χρήστος Κανέττης, βιολονίστας και καθηγητής του Πανεπιστημίου Mozarteum Salzburg της Αυστρίας.

Στη μεγάλη συναυλία, στην οποία δίδεται και ένας επετειακός χαρακτήρας, καθώς φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια του Πανελληνίου Διαγωνισμού Βιολιού, σε ένα συναρπαστικό σύνολο εγχόρδων, οι εξαιρετικοί βιρτουόζοι ανιχνεύουν ένα πέρασμα μέσα από την Κλασική και Ρομαντική περίοδο, εστιάζοντας σε έργα που υπεραγαπούσε η αξέχαστη Ισμήνη Κάρτερ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΕΜΑΕΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Μια σημαντική αλλαγή είναι ο τόπος διεξαγωγής των ομιλιών της ΕΜΑΕΜ. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου ‘Παρνασσός’, Καθηγητή Κωνσταντινόπουλο, οι ομιλίες θα γίνονται στην Αίθουσα ‘Παλαμάς’ του Φιλολογικού Συλλόγου ‘Παρνασσός’, στην Πλατεία Καρύτση, στο κέντρο της Αθήνας.

-30/10/23: Γ. Σαραντίτης, ‘Η Μεθοδολογία της Μυθολογίας. Το Ομηρικό ημερολόγιο και ο αστερισμός του Ωρίωνος’

-27/11/23: Π. Πρέκα – Παπαδήμα, ‘Κατανομή αστέρων σε αστερισμούς: Σχέση με Πυθαγόρειους αριθμούς και όρους Μουσικής Αρμονίας’

-11/12/23: Α. Αντωνάκος, ‘Οἱ ἀποσιωπηθεῖσες φιλολογικές πηγὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ προέλευση τῶν γραμμάτων τοῦ Ἀλφαβήτου’. Παρουσίαση του βιβλίου του και βράβευση.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν κατά την ώρα 6.30 – 8.30 μμ.

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΙΛΩΝΟΣ 86 , 3ος όροφος

Ανακοινώσεις για τα μέλη

-Τα πρωινά η Λέσχη είναι ανοικτή Δευτέρα με Πέμπτη 09:30 με 14:00 για καφέ και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

-Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Τύμβο Σαλαμινομάχων στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας, εις μνήμη της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας 22/9 480 π.Χ. (Αναχώρηση 10:00 από Τέρμα Περάματος – προβλήτα πορθμείων).

-Από 3 Οκτωβρίου επαναλαμβάνονται τα γεύμα της Τρίτης (Συμμετοχές δηλώνονται τουλάχιστον 1 μέρα πριν). Τηλ: 210 429 4236 – 47, 697 284 4521

-Από 5 Οκτωβρίου το εντευκτήριο θα λειτουργεί τα απογεύματα κάθε Πέμπτη για συζητήσεις και ομιλίες.

-Στις 18 Οκτωβρίου στην αίθουσα της Λέσχης, θα λάβει χώρα ο ετήσιος Αγιασμός ακολουθούμενος “μικρής γιορτής” και ανταλλαγής ευχών για Καλό Χειμώνα.

-Για την οικονομική ενίσχυση της Λέσχης διατίθενται αναμνηστικά καπέλα και καρφίτσες πέτου. Παραλαβή μπορεί να γίνει στη Λέσχη ή να αποσταλούν ταχυδρομικά.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ

Ζητούνται Κατοικίες προς ενοικίαση

πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία»

Κατοικίες προς ενοικίαση αναζητά το Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία» που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Κράτος καλύπτει τα ενοίκια και τα λειτουργικά έξοδα των διαμερισμάτων που θα ενοικιαστούν. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» και απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δημόσιες πολιτικές απασχόλησης.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν σπίτι προς ενοικίαση μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας τηλ. 213 2004 874 & 819.Δήμος Νίκαιας – Ρέντη

100 Χρόνια Νέα Κοκκινιά – Νίκαια

Από τον προσφυγικό συνοικισμό στην πόλη»

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που συνάντησαν την περασμένη άνοιξη, οι εκθέσεις «Από τον προσφυγικό συνοικισμό στην πόλη» και «Παλιοί φωτογράφοι της Νίκαιας, μέρος 2ο» θα ανοίξουν και πάλι τις πύλες τους στο κοινό, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη «Ντίνος Κατσαφάνας» (Ραιδεστού 32). Οι δύο εκθέσεις αποτελούν μέρος των εκδηλώσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της προσφυγικής πόλης. Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, ξεναγήσεις για το κοινό και παράλληλες εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν τη λειτουργία τους.

Η έκθεση «Παλιοί φωτογράφοι της Νίκαιας, μέρος 2ο», σε επιμέλεια Μαρίας Πούλου, ιστορικού της τέχνης, παρουσιάζει είκοσι πέντε φωτογράφους ελληνικής καταγωγής που συνδέθηκαν με την προσφυγική πόλη: επαγγελματίες του στούντιο, ανώνυμους και επώνυμους υπαίθριους φωτογράφους, ιδιαίτερους ερασιτέχνες του μεσοπολέμου. Η πόλη, οι ανθρώπινες σχέσεις, η απασχόληση, ο δημόσιος βίος, η πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα, η σχολική ζωή, το παιδί και ο γάμος αποτυπώνονται σε 130 εκθέματα δείχνοντας το εύρος της τοπικής επαγγελματικής φωτογραφίας.

Μια νέα ενότητα, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, εμπλουτίζει περαιτέρω το αφιέρωμα στην εκατοστή επέτειο της πόλης. Πρόκειται για φωτογραφίες λεωφορείων της Νέας Κοκκινιάς/Νίκαιας, λήψεις μη εντοπισμένων φωτογράφων, που αποτελούν ευγενική παραχώρηση της Ομάδας Έρευνας και Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών στην Ελλάδα «Οι Φίλοι του Λεωφορείου» στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Δημοτική Πινακοθήκη «Ντίνος Κατσαφάνας» Ραιδεστού 32

Διάρκεια εκθέσεων: 2 Οκτωβρίου – 29 Δεκεμβρίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή: 10:00-14:00, Παρασκευή: 17:00-20:00

Διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Η διανομή για τους ωφελούμενους του προγράμματος  ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 28/09/2023 και Παρασκευή 29/09/2023, από τις 9:00 ως τις 14:00, στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ «ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ» ΘΗΒΩΝ 245 .

Για αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι δικαιούχοι να τηρήσουν τις οδηγίες σχετικά με τη μέρα προσέλευσης που θα λάβουν μέσω προσωπικού μηνύματος (sms), που θα σταλεί  από την υπηρεσία.

Για εξυπηρέτηση τους οι δικαιούχοι κατά την προσέλευσή τους να έχουν:

1.ΑΜΚΑ  –2.   Ταυτότητα ή διαβατήριο 

3.Εξουσιοδότηση  στην οποία να αναφέρεται το ΑΜΚΑ του δικαιούχου (στην  περίπτωση που  δεν προσέλθουν οι ίδιοι).

4.Απαραιτήτως καρότσι μεταφοράς λόγω βάρους των προϊόντων.

Οι ωφελούμενοι που έχουν κινητικά προβλήματα (απόφαση αναπηρίας ΚΕΠΑ), και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείο πρόσωπο με εξουσιοδότηση να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας των Φύλων στα τηλέφωνα: 2132004813-812.

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης

 για το Μπλόκο της Κοκκινιάςν«40 μέρες μετά…»

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους Εκτελεσμένους του Μαρτυρικού Μπλόκου της Κοκκινιάς «40 μέρες μετά…» διοργανώνει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη ξεκινώντας με την μουσικοχορευτική παράσταση  για τα 100 χρόνια της Νίκαιας από τους «Παίδες εν Εφέσω» της Πανελλήνιας Ένωσης Εφεσίων.

Πιο συγκεκριμένα στη Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.00 μ.μ.: 6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Μπλόκου Κοκκινιάς, υπό την αιγίδα της ΠΕΝ και του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών «Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη συναντά τον Σταύρο Κουγιουμτζή»

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.00 μ.μ: :Το Φεστιβάλ Κιθάρας Μπλόκου Κοκκινιάς, υπό την αιγίδα της ΠΕΝ και του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών «Η Νένα Βενετσάνου με τρεις κιθάρες, ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη»

Ελεύθερη είσοδος

«Η τέχνη της Επικοινωνίας» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας

Διάλεξη με θέμα «Η τέχνη της Επικοινωνίας» θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νίκαιας (Αρκαδίου 23) την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Η εισηγήτρια Μαρία Κουρούπη, Ψυχοπαιδαγωγός, Life & Business Coach, Εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια θα εστιάσει στο ξεκίνημα μιας σχέσης (φιλικής, συν-τροφικής, επαγγελματικής) και θα αναπτύξει τις παρακάτω θεματικές:

δημιουργία δεσμών φιλίας, ανεξαρτήτως ηλικίας

ουσιαστική σύνδεση από την πρώτη συνάντηση

πραγματοποίηση μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης

ανάπτυξη δεξιοτήτων για να είναι κάποιος ευχάριστος συνομιλητής, ανάπτυξη δεξιοτήτων για να κάνεις τον άλλο να αισθάνεται σημαντικός, ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε να εμπνέεις την ειλικρινή συμπάθεια των ανθρώπων

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και παράλληλα διαδικτυακά (webinar) μέσω της πλατφόρμας zoom.  Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική σελίδα:www.nikaiarentislib.wixsite.com/nikaia

Διοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού &Παιδείας-Τμήμα Βιβλιοθηκών&Ιστορικού Αρχείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11:00 πμ,

 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιά θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 6μμ,

στον ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη θα ψαλούν το Απόδειπνο και οι Χαιρετισμοί στην Παναγία Γλυκοφιλούσα.

Παρασκευή 29/9 στις 19:30 στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού μας ΑλλάΖΟΥΜΕ τον Πειραιά για όλους & όλες – Γιώργος Γαβρίλης (Καραΐσκου 114). Ο Πέτρος Κόκκαλης – (Ευρωβουλευτής), ο Γιώργος Γαβρίλης – Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά και ο Kostas Balias (δικηγόρος & υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος) συζητούν σήμερα για την Κλιματική αλλαγή. Η εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: “Πολιτική Προστασία, Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Φτώχεια” θα πραγματοποιηθεί σήμερα

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 7

στο Cafe Cafe στην πλατεία Μέμου στον Κορυδαλλό, γίνεται η πρώτη παρουσίαση, του βιβλίου του Αντώνη Παπαδόπουλου “Ο ενοχλητικός ενδέκατος” που είναι μια σειρά μικρών διηγημάτων, που έγραψε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω κόβιντ. Δύο απ’ αυτά, το “Σχέδιο για μια απολογία” και “Ο Καρυωτάκης” έχουν ήδη διακριθεί σε διαγωνισμούς, με ομιλητή τον υποψήφιο Δήμαρχο Κορυδαλλού Στέφανο Χρήστου. Την “απολογία” θα αποδώσει θεατρικά ο Στέλιος Βέργος και η Πόπη Σπανάκου διαβάζει το αγαπημένο μου “ένα κλικ”. Ευχαριστώ τον Εκδοτικό Οίκο Άπαρσις και τον Γιώργο Ευθυμίου, που αγκάλιασαν με στοργή αυτό μου το νέο βιβλίο.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18.30

στο μαγαζί του ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΘΑΚΟΥ Αιτωλικού 135 απέναντι από το Μετρό (Μανιάτικα). Έχω την τιμή να σας καλέσω στην προεκλογική μου συγκέντρωση. Θα είναι μεγάλη μου χαρά να συναντηθούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για την πόλη μας, τον Πειραιά που αγαπάμε και θέλουμε. Με τη δική σας ψήφο -την ψήφο της καρδιάς σας- θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να συνεχίσει να είναι ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ. Λεωνίδας Μανωλάκος Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος.

Παρασκευή 29/9 στις 19:30 στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού μας ΑλλάΖΟΥΜΕ τον Πειραιά για όλους & όλες – Γιώργος Γαβρίλης (Καραΐσκου 114). Ο Πέτρος Κόκκαλης – (Ευρωβουλευτής), ο Γιώργος Γαβρίλης – Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά και ο Kostas Balias (δικηγόρος & υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος) συζητούν σήμερα για την Κλιματική αλλαγή. Η εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: “Πολιτική Προστασία, Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Φτώχεια” θα πραγματοποιηθεί σήμερα

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.00 μ.μ.

6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Μπλόκου Κοκκινιάς, υπό την αιγίδα της ΠΕΝ και του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών «Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Νίκαιας – Ρέντη συναντά τον Σταύρο Κουγιουμτζή». Ενορχηστρώσεις: Μαρία Κοτζάστρατη.

Διεύθυνση: Αλέξανδρος Χαλάψης, Τραγούδι:Αλέξανδρος Πισκιούλης, Σολιστ Κιθάρας: Γιώργος & Στέλιος Γκόλγκαρης – Δέσποινα Χαντά. Σόλο πιάνο: Μαρία Κοτζάστρατη

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.00 μ.μ

6ο Φεστιβάλ Κιθάρας Μπλόκου Κοκκινιάς, υπό την αιγίδα της ΠΕΝ και του Συλλόγου Ελλήνων Κιθαριστών «Η Νένα Βενετσάνου με τρεις κιθάρες, ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη»

Ενοχρηστρώσεις: Αντώνης Μυτακίδης Τραγούδι:Νένα Βενετσάνου. Κιθάρες: Γιώργος&Στέλιος Γκόλγκαρης – Αντώνης Μυτακίδης

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 18:30

στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Τζανείου Νοσοκομείου θα τιμηθεί πανηγυρικά η σύναξη της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκόου, όπου θα ψαλεί εσπερινός και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει λιτάνευση και στις 18:00 θα ψαλεί η Παράκληση της Παναγίας Γοργοϋπηκόου.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00

στον Πειραϊκό Σύνδεσμος, Καραΐσκου 104 – Πλατεία Κοραή, Πειραιά, η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ελίνα Βερικάκη, θα ανταλλάξει απόψεις και ιδέες με τους πολίτες του Πειραιά για την πόλη μας. θα υπάρξει και κέρασμα.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.30

η Ένωση Απανταχού Μανιατών σας προσκαλεί στο Μανιάτικο Αντάμωμα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας. Σας περιμένουμε όλους, Μανιάτες και φίλους, να διασκεδάσουμε σε ένα ταξίδι στην παράδοση με αφετηρία τη Μάνη, με ζωντανή μουσική από τον Δημήτρη Γιώτηκαι τον Νίκο Φάκαρο με τους Musicaroi. Μαζι τους ο Μάκης Ψαραδελλης, η Σταυρούλα Μέντη και η Αναστασία Βογιατζή.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και των Δήμων Αθηναίων, Αλίμου, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας – Βουλιαγμένης, Ζωγράφου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Ρέντη, Παλαιού Φαλήρου, Περάματος, Σαλαμίνας. Με τη στήριξη του Δήμου Καλλιθέας. Με την πολύτιμη υποστήριξη του ΣΕΦ.

Χορός, φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

μέλη και φίλοι του Συλλόγου φίλων ασθενών νοσοκομείου Μεταξά  «ΣΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ» θα βρεθούμε για προσκύνημα στον Ι.Ν. του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις ομορφιές του νησιού και τους αρχαιολογικούς του χώρους. Κόστος εκδρομής 25 Ευρώ. Παρακαλούμε να ενημερώσετε για την συμμετοχή σας μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Πληροφορίες: Ντιάνα Μαντζαβίνου  6977477455

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης Νίκαιας, θα εορταστεί πανηγυρικά από την ΧΑΝ Νικαίας ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, προστάτης της. Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7:15 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

εορτάζει πανηγυρικά ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα Δραπετσώνας, την Παναγία Σουμελά και τους Αγίους Κυπριανό και Ιουστίνη. Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Κυριακή 1 Οκτωβρίου, το πρωΐ θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 7 πανηγυρικός εσπερινός και στις 20:30, λιτάνευση των ιερών εικόνων και των αγίων λειψάνων. Δευτέρα 2 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 7 μεθεόρτιος εσπερινός με παράκληση.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ώρα 6μμ

στον Ιερό, Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, θα τελεστεί αγιασμός με την έναρξη του κύκλου. Θα μιλήσει ο π. Γεώργιος Αβραμίδης με θέμα: «Η Σημασία της μελέτης της Αγίας Γραφής για την κατάρτιση του πιστού, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18:00

στο παρεκκλήσιο του Ιερού, Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Κων/νου Πειραιά, που τιμάται στους αγίους Κυπριανό και Ιουστίνη θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινος με την ευκαιρία της εορτής τους.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ώρα 18:30

στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Η εκκλησιαστική καθημερινότητα σε καιρούς ανατροπών» θα πραγματοποιήσει ο π. Τύχων Κουτσουφιός.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:30μμ.

 στην πλατεία Βάρναλη στην Δραπετσώνα, η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσώνας «Το Αρκάδι» και ο δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας, διοργανώνουν μεγάλη φθινοπωρινή γιορτή της κρητικής γης “ΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ 2023”. Συμμετέχουν: το συγκρότημα του Πέτρου Σαριδάκη και τα χορευτικά τμήματα της Ένωσης. Άφθονη τσικουδιά και πλούσια κρητικά εδέσματα. Πληροφορίες 6973235284.

Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 ώρα 7.30 μ.μ.

Με τον αγιασμό, που θα τελέσει στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση – ομιλία. Ομιλητής ο Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης Δ/ντης του περιοδικού ΑΡΔΗΝ με θέμα: “Από την συνθήκη των Σεβρών στη συνθήκη της Λωζάνης”. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, ώρα 20:30μμ

στο Ψητοπωλείο ΣΤΑΥΡΟΣ, Λεωφ. Ειρήνης 12, Νέο Φάληρο ο Σύνδεσμος Νέου Φαλήρου, διοργανώνει συνάντηση μελών και φίλων για σουβλάκι, κρασάκι και ανταλλαγή απόψεων εν όψει και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πληροφορίες – κρατήσεις: 6945552221, 6944335583.

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, ώρα 6:30μμ,

την αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΠ, Κασιμάτη 1 Πειραιά, θα παρουσιαστεί το βιβλίο: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΡΓΕΙΑΣ» της Αντιδημάρχου Παιδείας του  Πειραιά Δρ. Ασπασίας Αλιγιζάκη. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.  Είσοδος Ελεύθερη  .

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, ώρα 7μμ,

Νεωρείων 143Β, ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της Χειμερινής Περιόδου. Είσοδος Ελεύθερη

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, ώρα 7:30μμ

το καφέ GETO, Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου, Καμίνια Πειραιά, θα μιλήσουν με πολίτες της περιοχής, οι Υποψήφιοι: Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Καρύδης, Κοινοτικός Σύμβου-λος Τάσος Πούλος. Είσοδος Ελεύθερη.

Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό ναό του αγίου Διονυσίου Πειραιά εορτάζεται ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, στις 7μμ, θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία. Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής, το πρωΐ θα τελεστεί ιε-ρά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση.

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

στα γραφεία της Εταιρίας Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά, Ευαγγελιστρίας 21 και Ευριπίδου, Α΄ όροφος, έναντι καταστήματος Σκλαβενίτη, θα ξεκινήσουν τα ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Αγιογραφίας, με καθηγητή – δάσκαλο τον γνωστό αγιογράφο, Παναγιώτη Βλασσόπουλο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες – συμμετοχές: 6945212099.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, ώρα 9:30 πρωΐ

στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιά, θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της μακαριστής Αρχόντισσας του Πειραιά, Συζύγου, Μητέρας και Γιαγιάς

Ζωής Σαρικοπούλου – Καπετανάκη

Από τους οικείους της: τον Σύζυγο Νώντα, τα τέκνα: Φωτεινή και Παναγιώτη, Ιωάννα και Σπύρο, τα εγγόνια: Βασιλική, Ζωή, Κωνσταντίνο, που μας καλούν να προσέλθουμε και να ενώσουμε μαζί τους, τις προς τον Κύριο προσευχές μας για την αγαπημένη μας Ζωζώ.

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, ώρα 7μμ

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, θα τελεστεί εσπερινός και αρτοκλασία.

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11πμ,

στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιά, θα τελεστεί αγιασμός με την έναρξη των κατηχητικών ομάδων με κέρασμα, πολλά δώρα και άφθονο παιχνίδι.

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10:30πρωΐ

στο Αρχονταρίκι του Καθεδρικού, Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί αγιασμός με την έναρξη των εργασιών της χειμερινής περιόδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την περίοδο αυτή είναι: “ΣOΦIA ΣOΛOMΩNTOΣ” KAI “ΣOΦIA ΣEIPAX” της Παλαιάς Διαθήκης. Είσοδος Ελεύθερη.

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, ώρα 6μμ

στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού, Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Πει-ραιά, θα τελεστεί αγιασμός με την έναρξη των εργασιών της χειμερινής περιόδου, του Κύκλου Μελέτης Αγίας Γραφής, θα τελεστεί αγιασμός. Κατά την χειμερινή περίοδο θα προσεγγιστεί ο “ΔEKAΛOΓOΣ”. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2023, ώρα 7.30 μ.μ.

ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση – ομιλία με θέμα: «Ἡ Σύμβαση τῆς Λωζάνης γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν». Ομιλητής: Ἀντώνιος Κλάψης. Καθηγητής Πανεπ. Πελοποννήσου. Αἴθουσα συνεδρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καί μέσω διαδικτύου ἀπό τήν δ/νση: https://enoriaendrasei.gr/. Είσοδος Ελεύθερη.

Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου Νεκροταφείου Σχιστού, θα εορταστεί πανηγυρικά ο Άγιος Γεράσιμος. Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής το απόγευμα στις 6:30, θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση.

Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό ναό του Αγίου Γερασίμου Μέριμνας Μοσχάτου, θα εορταστεί πανηγυρικά ο Άγιος Γεράσιμος. Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής το απόγευμα στις 6:30, θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός, παράκληση και περιφορά της ιεράς εικόνας.

Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιά, θα εορταστεί πανηγυρικά ο Άγιος Γεράσιμος. Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής το απόγευμα στις 6:30, θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση.

Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Νικαίας θα εορταστεί πανηγυρικά ο Άγιος Γεράσιμος. Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής το απόγευμα στις 6:30, θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση.

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 ώρα 7.30 μ.μ.

 ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση – ομιλία με θέμα: «Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης 100 χρόνια μετά ». Ομιλητής ο Ἄγγελος Συρῖγος, Καθηγητής Παντείου και πρώη Υφυπουργός. Αἴθουσα συνεδρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καί μέσω διαδικτύου ἀπό τήν δ/νση: https://enoriaendrasei.gr/. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, ώρα 7μμ

στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29 και Καραολή Δημητρίου, παλιό ταχυδρομείο, η μαέστρος, μουσικός, καθηγήτρια Μονωδίας, Ορθοφωνίας και μελοδραματικής τέχνης, Ζαννέτα Καλοσκάμη, διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΣΟΥ». Είσοδος Ελεύθερη.

Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

εορτάζει ο ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία και περιφορά της ιεράς εικόνας. Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 7 μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση.

Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

 εορτάζει ο ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων Πειραιά. Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί εσπερινός με αρτοκλασία. Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της γιορτής το πρωΐ θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6 μεθεόρτιος εσπερινός, περιφορά της ιεράς εικόνας και παράκληση.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου και Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

εορτάζει ο ιερός ναός Αγίων Αναργύρων Νοσοκομείου Μεταξά Πειραιά. Τρίτη 31 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής, το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6, μεθεόρτιος εσπερινός με παράκληση.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου και Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

 εορτάζει ο ιερός ναός Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, Πειραϊκής Πειραιά. Τρίτη 31 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής, το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6, μεθεόρτιος εσπερινός με παράκληση.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου και Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

εορτάζει ο ιερός ναός Αγίων Αναργύρων Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά. Τρίτη 31 Οκτωβρίου, παραμονή της γιορτής, το απόγευμα στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία. Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής, το πρωΐ, θα τελεστεί ιερά θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 6, μεθεόρτιος εσπερινός με παράκληση.

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, ώρα 6μμ

στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Ζαννέτας Καλοσκάμη με τον τίτλο: «Con te partito» song recital. Σοπράνο Ζαννέτα Καλοσκάμη, Τενόρος Κιάσος, στο πιάνο ο Ανδρέας Πριονάς. Με την συνδρομή και την Αιγίδα της Εφημερίδας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ. Είσοδος Ελεύθερη.

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 ώρα :7:30μμ,

 στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού, Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Πειραιά, θα τελεστεί αγιασμός με την έναρξη των εργασιών της χειμερινής περιόδου της Σύναξης του Σαββάτου, φέτος θα προσεγγιστεί το βιβλίο των ψαλμών του ΔΑΒΙΔ. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023, ώρα 7.30 μ.μ.

ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση – ομιλία με θέμα: «Ἡ Σύμβαση τῆς Λωζάνης γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν». Ομιλητής: Ἀντώνιος Κλάψης. Καθηγητής Πανεπ. Πελοποννήσου. Αἴθουσα συνεδρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καί μέσω διαδικτύου ἀπό τήν δ/νση: https://enoriaendrasei.gr/. Είσοδος Ελεύθερη.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 7.30 μ.μ.

ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά διοργανώνει εκδήλωση – ομιλία με θέμα: «Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, το Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἑλληνική Μειονότητα τῆς Κωνσταντινούπολης». Ομιλητές: Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρής, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος Πρέσβεις ἐ.τ. Αἴθουσα συνεδρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καί μέσω διαδικτύου ἀπό τήν δ/νση: https://enoriaendrasei.gr/ Είσοδος Ελεύθερη.