H Φωνή των Πειραιωτών

Eβδομαδιαία Πολιτική – Οικονομική – Ναυτιλιακή – Φιλολογική εφημερίδα στην υπηρεσία των Δήμων του Πειραιά και των νησιών

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ«Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστιν αληθή, αδιαίρετον, Τριάδα προσκυνούντες, αύτη γαρ ημάς έσωσεν».

Ένας πανηγυρικός και χαρμόσυνος ύμνος, που ψάλλεται από τους πιστούς, μετά την Θείαν Κοινωνίαν. Ο πιστός φωτισμένος από το αγιασμένο Μυστήριο, απευθύνει ευχαριστήριαν δέησιν στο Κύριον, ο οποίος τον αξίωσε, δια της Θείας Κοινωνίας να δει τον αληθινόν Θεόν, τον Ήλιον της Δικαιοσύνης. Να κατοικήσει μέσα στην καρδιά του, να τον φωτίζει, το άκτιστον Φως, το οποίον υπερβαίνει την αίσθησιν και την νόησιν. Έρχεται εντός του και η ζωή του πιστού, βρίσκεται εντός του Χριστού και αγαλλόμενος ψάλλει:

«Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθήτω εφ΄ ημάς, το φως του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψόμεθα, φως το απρόσιτον».

Με τα λόγια αυτά της προσευχής, παρακαλούμε τον Χριστόν, να μας φωτίζει με το δικό Του άκτιστον  φως και να μας καθοδηγεί, στον δρόμον της σωτηρίας.

Αυτό το άκτιστον Φως, εφάνη την ημέραν της Μεταμορφώσεως, η οποία έγινε λίγες ημέρες προ του Σταυρικού Του Πάθους. Ο Κύριος ανεβαίνοντας στο όρος Θαβώρ, με τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην, ομιλούσε με τον Μωϋσήν και τον Ηλίαν, για να αποδείξει ότι εξουσιάζει ζώντας και νεκρούς. Ξαφνικά  έλαμψεν το πρόσωπόν Του, ως ο ήλιος και τα ενδύματά Του, έγιναν λευκά σαν το φως. Οι μαθητές Του δεν είδαν μόνον την λαμπρότητά Του, αλλά στην πραγματοκότητα είδαν την Βασιλείαν του Θεού. Ο Κύριος ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισεν εις τα δεξιά του Πατρός.

Κατά την ώραν της Μεταμορφώσεως ενεφανίσθησαν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος: ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, το οποίον είναι παντοδύναμο, όπως ο Πατέρας και ο Υιός.

Το Άγιον Πνεύμα ζωογονεί, εμψυχώνει και ενδυναμώνει τα πλάσματα. Αυτό δίνει στα ζώα ζωήν, στους ανθρώπους το νου και στους Χριστιανούς την ανώτερην και πνευματικήν ζωήν. Επίσης φωτίζει τον άνθρωπον και τον βοηθά, να μπει στην Βασιλείαν των ουρανών.

Το Άγιον  Πνεύμα δίνεται στον  καθένα, όχι μόνον με την αξίαν των καλών του έργων, αλλά δωρεάν, σύμφωνα με το έλεος του Θεού για την σωτηρίαν του. Διαλύει το σκότος της αμαρτίας, γίνεται μέσα μας ζωή, χαρά ελπίδα, όπως το επιβεβαιώνει ο ύμνος, ότι έλάβομεν το «Φως το επουράνιον». Τότε ο άνθρωπος έρχεται σε άμεση κοινωνία και ένωσιν με όλην την Αγία Τριάδα.

Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου έγινε την ώρα της προσευχής, για να υποδείξει στους μαθητάς Του, ότι διά της προσευχής, αξιωνόμαστε να δούμε το άκτιστον Φως.

Στα τροπάρια της Εορτής και ιδιαιτέρως στο εξαποστειλάριον, έχομε την αποκάλυψιν των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, «Φως αναλλοίωτον Λόγε, φωτός Πατρός αγεννήτου, εν τω φανέντι φωτί σου, σήμερον εν Θαβωρίω, φως είδομεν τον Πατέρα, φως και το Πνεύμα, φωταγωγών πάσαν κτίσιν».

Η λέξις μεταμόρφωσις σημαίνει, παίρνω άλλην μορφήν. Στην Μεταμόρφωσιν, ο Κύριος δεν έλαβεν άλλην μορφή. απεκάλυψεν στους μαθητάς του, ένα μέρος της Θεότητάς Του και του μεγαλείου της δόξης Του.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξηγεί ότι ο Θεός έδειξεν  στους μαθητάς Του, την αθέατην δόξαν  της θεότητός Του και όχι όση ήταν στην πραγματικότητα, διότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, την δυνατήν αυτή και ουράνια λάμψιν.

Στην επίγειον ζωή του ο Χριστός, είχεν δείξει στους μαθητές Του, μερικές ακτίνες θεότητος.

Τα γεγονότα της εορτής της Μεταμορφώσεως διασώζονται από τους συνοπτικούς Ευαγγελιστάς, Ματθαίον, Μάρκον, Λουκά.

Αγαπητοί μου Αναγνώστες, ας γίνουν οι καρδιές μας κατοικητήριον του Θεου, ικετεύοντας το Άγιον Πνεύμα να σκηνώσει στις καρδιές μας. ψάλλοντας: «Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν».

Σημείωσις: Η προσευχή αυτή δεν ψάλλεται στον όρθρον, αλλά οποιανδήποτε άλλην ώρα, διότι το Άγιον Πνεύμα, κατήλθεν εξ ουρανού, την ημέραν της Πεντηκοστής, την τρίτην ώρα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ

Μαρία Τσακανίκα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *